DOI: https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.66.32-45

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ВІД ВЕРТИКАЛЬНОСТІ СТІНОК РЕЗЕРВУАРІВ ВЕРТИКАЛЬНИХ СТАЛЬНИХ

Vitalii Kovtun

Анотація


У роботі висвітлено опрацювання геодезичних інструментальних спостережень в складі технічного огляду резервуарів вертикальних стальних для визначення їх геометричних параметрів. Представлено алгоритм розрахунку центра резервуара вертикального стального на підставі даних інструментальних спостережень, виконаних на реальному об’єкті. Розроблений алгоритм дає можливість визначати центр кола, що описує споруду чи об’єкт округлої форми, використовуючи просторові координати цього об’єкта, зокрема, за відсутності даних про весь периметр об’єкта. Розраховано відхилення від вертикальності стінок резервуара вертикального стального шляхом визначення радіальних зміщень. Виконано розрахунок крену резервуара шляхом визначення напрямного вектора апроксимуючої прямої, яка описує вісь резервуара, це дало змогу отримати виправлені значення радіальних зміщень. Виконано аналіз точності знаходження цієї апроксимуючої прямої.


Ключові слова


РВС; резервуар вертикальний стальний; геометричні параметри; технічний огляд; експертне обстеження; центр кола; крен.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrinchenko Ye.M., Sokolov D.L. & Fedorenko R.M. (2014). Vyznachennia terminu bezpechnoi ekspluatatsii stinky vertykalnoho rezervuaru dlia zberezhennia naftoproduktiv v ekspluatatsii [Determination of the term of safe operation of the wall of the vertical tank for the storage of petroleum products in operation] – Problemy nadzvychainykh sytuatsii - Problems Emergencies, 19, 38-48 [in Ukrainian].

Metrolohiia. Rezervuary statsionarni vymiriuvalni vertykalni. Metodyka povirky (kalibruvannia) heometrychnym metodom iz zastosuvanniam heodezychnykh pryladiv [Metrology. Tanks stationary vertical measuring. Method of verification (calibration) geometric method using geodetic instruments]. (2016). DSTU 7473: 2016 from 2017-01-01. Kyiv: UkrNDNTs [in Ukrainian].

Zamikhovskyi L. M. & Martyniuk Kh. V. (2006). Matematychne modeliuvannia napruzheno–deformovanoho stanu vertykalnykh stalnykh rezervuariv [Mathematical modeling of the stress-strain state of vertical steel tanks]. Naukovi visti Instytutu menedzhmentu i ekonomiky - Scientific reports of the Institute of Management and Economics, 2 (10), 96–100 [in Ukrainian].

Zamikhovskyi L. M. & Pankiv Kh. V. (2007). Otsinka napruzheno-deformovanoho stanu vertykalnykh stalnykh tsylindrychnykh rezervuariv za peremishchenniamy tochok yikh poverkhni [Estimation of the stressed-deformed state of vertical steel cylindrical tanks by moving the points of their surface. Visnyk KDPU – Bulletin of the KRSPU, part 1, issue 4, 141–143 [in Ukrainian].

Lapshyn A. A., Kolesov A. Y. & . Aheeva M. A. (2009). Konstruyrovanye y raschѐt vertykalnykh tsylyndrycheskykh rezervuarov nyzkoho davlenyia [Design and calculation of vertical cylindrical low pressure tanks]. N. Novhorod, NNHASU [in Russian].

Mahistralni naftoprovody. Naftoperekachuvalni stantsii, morski terminaly. Tekhnichnyi ohliad, ekspertne obstezhennia tekhnolohichnoho obladnannia i truboprovodiv. Metody i metodyky [Main oil pipelines. Oil pumping stations, marine terminals. Technical examination, expert examination of technological equipment and pipelines. Methods and Techniques]. (2007). SOU 60.3-31570412-027:2007 from 2007-09-28. Kyiv: VAT «Ukrtransnafta» [in Ukrainian].

Meteshkin K. O.& Shaulskyi D. V. (2012). Matematychna obrobka heodezychnykh vymiriv [Mathematical processing of geodetic measurements: a tutorial]. Kharkiv.: KhNAMH [in Ukrainian].

Nastanova z provedennia tekhnichnoho diahnostuvannia vertykalnykh stalevykh rezervuariv [Instructions for technical diagnostics vertical steel tanks]. (2009). DSTU–N B A.3.1–10:2008 from 2009–07–01. Kyiv: Minrehionbud [in Ukrainian].

Samoilenko A. N. & Zaets V. V. (2007). Povyshenye tochnosty opredelenyia heometrycheskykh parametrov y hraduyrovky vertykalnykh tsylyndrycheskykh rezervuarov pry ykh poverke [Increasing the accuracy of determining the geometric parameters and grading of vertical cylindrical tanks during their verification]. Yzmerytelnaia tekhnyka - Engineering technique, 3, 29-33 [in Ukrainian].

Seredovych A. V. & Yvanov A.V. (2006). Metodyka opredelenyia heometrycheskykh kharakterystyk stalnykh tsylyndrycheskykh rezervuarov s yspolzovanyem lazernoho skanyrovanyia [Method of determination of geometric characteristics of steel cylindrical tanks using laser scanning]. HEO-SYBYR-2005: sbornyk materyalov nauchnoho konhresa - GEO-SIBERIA-2005: collection of materials of the scientific congress. (Vol.1), (pp. 221-225). Novosybyrsk: SSUGT [in Russian].

Seredovych A. V. & Yvanov A.V. (2006). Razrabotka metodyky opredelenyia heometrycheskykh parametrov RVS po dannym lazernoho skanyrovanyia [Development of the method for determining the geometric parameters of the RVS according to the laser scanning data]. HEO-SYBYR-2006: sbornyk materyalov nauchnoho konhresa - GEO-SIBERIA-2006: collection of materials of the scientific congress. (Vol.2), (pp. 160-164). Novosybyrsk: SSUGT [in Russian].

Tarasenko M.I. & Tishchenko A.H. (2009). Metodyka vyznachennia tekhnichnykh parametriv elektronykh takheometriv pry roboti u bezvidbyvachevomu rezhymi [Method of determination of technical parameters of electronic tacheometers during operation in non-reflective mode]. Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia - Geodesy, Cartography and Aerial Photography, 72, 54-61 [in Ukrainian].

Trevoho I. S., Ilkiv Ye. Yu. & Kukhtar D. V. (2013). Optymizatsiia vykorystannia plivkovykh vidbyvachiv dlia sposterezhennia za deformatsiiamy inzhenernykh sporud [Optimize the use of film reflectors to monitor the deformation of engineering structures]. Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia - Geodesy, Cartography and Aerial Photography, 78, 146–148 [in Ukrainian].

Trevoho I., Horb A. & Meleshko O. (2016). Zastosuvannia multystantsii Leica MS60 z metoiu provedennia vysokotochnoho heoprostorovoho monitorynhu [Application of multistation Leica MS60 for high-precision geospatial monitoring]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva - Modern achievements of geodesic science and production, issue 1 (31), 28–32 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Vitalii Kovtun