DOI: https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.66.128-140

ЩОДО ПИТАННЯ ТОЧНОСТІ ВЕКТОРИЗАЦІЇ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ

Kostiantyn Burak, Oksana Hera, Vitalii Kovtun, Liubov Dorosh

Анотація


У роботі проаналізовано різновиди сучасних кадастрів, які є невід’ємною складовою здійснення державного управління. Розглянуто основні напрями використання космічних зображень для ведення державних земельних кадастрів різного спрямування. Основним завданням дослідження є визначення точності векторизації космічних знімків для оперативного й ефективного покращення цифрової картографії (космоатласи міст, геопортали).

З урахуванням просторового розрізнення знімальної системи КА OrbView-3 та допустимої точності картографування граничний масштаб картографування території може становити 1:10 000.

Аналіз отриманих досліджень дає змогу стверджувати про можливість використання космічних знімків, отриманих з КА OrbView-3 та інших систем з такими самими і кращими характеристиками просторового розрізнення (Ikonos, WorldView-1, QuickBird, GeoEye-1),  для потреб ведення державних кадастрів України. На підставі результатів досліджень встановлена середньоквадратична похибка оцифрування будівель і споруд, яка становить 0,4150 м2, що не перевищує регламентованої в більшості нормативних документів, – 1 м2.


Ключові слова


дистанійне зоднування Землі; точність картографічних матеріалів; космічні знімки; геоінфомаційне картографування

Повний текст:

PDF

Посилання


Baran P.I., & Marushchak M.P. (2015). Topohrafiia ta inzhenerna heodeziia [Topography and engineering geodesy]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Barladin O.V. (2004). Metodychni aspekty intehruvannia kosmoznimkiv v HIS-Kyieva [Methodical aspects of the integration of cosmic mines in GIS-Kyiv]. IX Mizhnarodnyi naukovo-tekhnichnyi sympozium: Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha –GPS- i GIS-tekhnolohii - IX International scientific and technical symposium: Geoinformation monitoring of the environment - GPS and GIS-technologies. (pp. 72–74). Alushta: Lvivske AHP [in Ukrainian].

Barladin O.V. & Yaroshuk P.D. (2006). Vykorystannya prostorovykh izolyatoriv dlya vysokoho prostorovoho dozvolu dlia stvorennya fotoelektrychnoho mista (napryklad, Kyiv) [Use of spatial isolators for high spatial resolution to create a photoelectric city (for example, Kyiv)] – Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnoho universytetu im. V.I.Vernadskoho - Scientists note Taurida National University named after VI Vernadsky, 19 (58), 2, 3-10. [in Ukrainian].

Burshtynska KH.V. & Stankevych S.A. (2010). Aerokosmichni znimalni systemy [ Aerospace digital systems]. Lviv: Vyd-vo «Lvivskoyi politekhniky» [in Ukrainian].

Gershenzon V.Ye. & Kucheyko A.A. (2010). Rynok kosmicheskikh geodannykh v 2010 godu [Space Geodata Market in 2010] – Prostranstvennyye dannyye, 2 [in Ukrainian].

Dorozhynskyi O. & Tukay R. (2008). Fotohrammetriya [Photogrammetry]. Lviv: Vyd-vo "Lvivska politekhnika" [in Ukrainian].

Dorozhynskyi O. & Pochkin S. (2009). Pro deyaki vymohy kadastrovykh robit do aerokosmichnoho znimannya [On some requirements of cadastral works for aerospace removal] – Cuchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva - Modern achievements in geodetic science and production, issue I (17), 209-216 [in Ukrainian].

Instruktsiya po fotogrammetricheskim rabotam pri sozdanii pri sozdanii tsifrovykh topograficheskikh kart i planov. [Instructions for photogrammetric work when creating digital topographic maps and plans]. (2002). GKINP (GNTA)-02-036-02, Moskva, TSNIIGAiK [in Russian].

Karpinskyi YU. O., Lyashchenko A. A. & Runets R. V. (2010). Etalonna model bazy topohrafichnykh danykh [Standard model of topographic data base] – Visnyk heodeziyi ta kartohrafiyi - Bulettin of geodesy and cartography, 2, 28-36 [in Ukrainian].

Kosariev M. V. & Yasenev S. O. (2013). Analiz materialiv kosmichnoho znimannya dlya vykorystannya v zadachakh heoinformatsiynoho kartohrafuvannya [Analysis of Cosmic Removal Materials for Use in Geoinformation Mapping Problems] – Visnyk astronomichnoyi shkoly - Bulletin of the Astronomical School, Vol. 9, №2, 169-175 [in Ukrainian].

Lyalko V.I., Popov M.A., Zubko V.P. & Ryabokonenko A.D. (2004). Sostoyaniye i perspektivy razvitiya distantsionnykh metodov issledovaniya Zemli v Ukraine [The state and prospects of development of Earth remote sensing methods in Ukraine] – Uchenyye zapiski TNU - Scientists note TNU, 17 (56), № 2, 64–71 [in Ukrainian].

Myshlyayev V.A., Voronov G.B. & Shabano G.A. (2011). Izobrazitelnyye svoystva kosmicheskikh snimkov i ikh vliyaniye na masshtab sozdavayemykh ortofotoplanov [Graphic properties of satellite images and their influence on the scale of orthophotomaps being created]. Heoinformatsiynyy monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha: GPS i GIS-tekhnolohiyi: Zbirnyk materialiv XVI Mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho sympoziumu - The collection of materials XVI International Scientific and Technical Symposium, (pp. 50-54), Alushta, AR Krym [in Russian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny №75 vid 31.01.95 “Oblik rodovyshch korysnykh kopalyn” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №75 from 31.01.95 “Records of mineral deposits”]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75-95-%D0%BF. [in Ukrainian].

Osnovni polozhennya stvorennya topohrafichnykh planiv masshtabiv 1:5000, 1:2000, 1:1000 ta 1:500 (1994). [The main provisions of the creation of topographic plans of scale 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 and 1: 500]. Retrieved from http://www.geoguide.com.ua/basisdoc/basisdoc.php?part=tgo&art=3101 [in Ukrainian].

Osnovni polozhennya stvorennya ta onovlennya topohrafichnykh kart masshtabiv vid 1:10000 do 1:1000000 (1999). [Basic provisions for creating and updating topographic maps of scale from 1: 10000 to 1: 1000000]. Retrieved from http://www.geoguide.com.ua/basisdoc/basisdoc.php?part=tgo&art=3201. [in Ukrainian].

Polozhennya po zemelno-kadastroviy inventaryzatsiyi zemel naselenykh punktiv.[Provisions on land cadastral inventory of settlements.] (1997). Kyiv [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny №413 vid 08.04.96 “Poriadok vedennya derzhavnoho vodnoho kadastru”. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №413 from 08.04.96 “Procedure for conducting state water cadastre”]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-96-%D0%BF [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny № 767 vid 27.09.95 “Poryadok vedennya derzhavnoho obliku lisiv i derzhavnoho lisovoho kadastru” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №767 from 27.09.95 “Procedure for keeping state records of forests and state forest cadastre”]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-95-%D0%BF [in Ukrainian].

Nakaz pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok vedennia derzhavnoho lisovoho kadastru i pervynnoho obliku lisiv № 134 vid 15.11.95 [Order on approval of the Instruction on the procedure for conducting state forest inventory and primary forest registration № 134 from 15.11.95]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-95-%D0%BF [in Ukrainian].

Soukap T., Bushuyev YE. I., Popov M. O.& Tarariko O. H. (2008). Tekhnolohiya ta klasyfikatsiya elementiv zemnykh pokryttiv za danymy dystantsiynoho zonduvannya z kosmosu [Technology and classification of elements of terrestrial coatings based on data from remote sensing from outer space] – Visnyk ahrarnoyi nauky - Bulletin of Agrarian Science, 8, 20-22 [in Ukrainian].

Chandra A.M. & Gosh S.K. (2008). Distantsionnoye zondirovaniye Zemli i geograficheskiye informatsionnyye sistemy. [Earth remote sensing and geographic information systems]. Moscow: Tekhnosfera, [in Russian].

Chornyy S. H. & Hashporenko Y. M. (2009). Do pytannya vyznachennya vmistu humusu v gruntakh dystantsiynymy metodamy [To the question of determining the content of humus in soils by remote methods] – Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorya - Bulletin of agrarian science of the Black Sea region, issue 2 (49), 163-167 [in Ukrainian].

Qihao Weng (2002). Land use change analysis in the Zhujiang Delta of China using satellite remote sensing, GIS and stochastic modelling. Journal of Environmental Management (Vol. 64, Issue 3), (pp. 273-284).

E. Muinonen and T. Tokola. (1990). An application of remote sensing for communal forest inventory. In: The Usability of Remote Sensing for Forest Inventory and Planning. SNS/IUFRO workshop, Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden, рр. 35–42.

Francisco Javier Gallegoa, Nataliia Kussul, Sergii Skakun, Oleksii Kravchenkob, Andrii Shelestov, Olga Kussuld (2014). Efficiency assessment of using satellite data for crop area estimation in Ukraine. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (Vol. 29), (pp. 22-30).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kostiantyn Burak, Oksana Hera, Vitalii Kovtun, Liubov Dorosh