DOI: https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.66.85-94

ВЗАЄМОДІЯ КАДАСТРОВИХ ТА МОНІТОРИНГОВИХ СИСТЕМ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ

Vladyslav Smilka

Анотація


У роботі висвітлено структурний аналіз понять “кадастр” і “моніторинг”, виявлено системні взаємозв’язки між земельним та містобудівним кадастрами, моніторингом довкілля, земель і містобудівним моніторингом. Розглянуто питання взаємодії інформаційних систем на місцевому рівні державного управління для забезпечення сталого розвитку населених пунктів шляхом ухвалення ефективних рішень на підставі різногалузевих даних. Дослідження спирається на рекомендації ООН щодо розроблення функціоналу моніторингу та оцінювання в системі міського планування на постійній основі.


Ключові слова


кадастр; моніторинг; система; аналіз; управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Petrakovskaya O.S. (2007). Metodolohiya upravlinnya systemoyu zemlekorystuvannya velykykh mist [Methodology of management of the land use system of major cities]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: KNUBA [in Ukrainian].

Tretyak A. M. (2002). Teoretychni osnovy zemleustroyu [Theoretical Foundations of Land Management]. Kyiv: IUU UAAS [in Ukrainian].

Dʹomin M. M. & Synhayivsʹka O. I. (2015). Mistobudivni informatsiyni systemy. Mistobudivnyy kadastr. Pervynni elementy struktury obyektiv mistobuduvannya ta terytorialʹnoho planuvannya [Town-planning information systems. Town-planning cadastre. Primary elements of the structure of objects of urban planning and territorial planning]. Kyiv: Feniks, 216 p. [in Ukrainian].

Lyaschenko A. A. & Kravchenko Yu. V. & Gorkovchuk D. V. (2014). Infrastrukturnyy pidkhid do stvorennya suchasnoyi systemy mistobudivnoho kadastru [Infrastructure Approach to the Development of a Modern System of Urban Cadastre]. Visnyk heodeziyi ta kartohrafiyi – Herald of Geodesy and Cartography. vol. 6 (93), pp. 145 – 152 [in Ukrainian].

Pyrkova, O. V. (2016). Orhanizatsiyno-metodychnyy mekhanizm formuvannya ta vykorystannya mistobudivnoho monitorynhu zemel mist: kharakterystyka y tekhnolohiyi realizatsiyi [Organizational and methodical mechanism of formation of urban planning monitoring of land use]. Komunalʹne hospodarstvo mist. Seriya : Tekhnichni nauky ta arkhitektury - Municipal economy of cities. vol 18, no 2, pp. 91-96 [in Ukrainian].

Gubina M.V. (2002). Osnovy gradostroitelnogo menedzhmenta i monitoringa [Fundamentals of urban management and monitoring]. Kyiv: VIRA-R [in Russian].

Bakharev, V. (2016). Nedoskonalist isnuiuchoi systemy ekolohichnoho monitorynhu atmosfernoho povitria na rivni urbosystemy: prychyny, naslidky, shliakhy vdoskonalennia [The imperfection of the existing system of atmospheric air ecological monitoring at the level of urbosystem: causes, consequences, ways of improving]. Visnyk Kremenchutskoho nats. un-tu imeni Mykhaila Ostrohradskoho - Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, vol. 5, no. 100, pp. 76-81.

Zvit pro naukovo-doslidnu robotu provedennya doslidzhen dlya rozroblennya kontseptsiyi systemy mistobudivnoho kadastru mista Kyyeva [Report on the research work of conducting researches for the development of the concept of the system of city cadastre of the city of Kyiv]. (2013). Kyiv: NDIGK [in Ukrainian].

Planirovaniye ustoychivykh gorodov: napravleniya strategii. Global'nyy doklad o naselennykh punktakh 2009 [Planning sustainable cities: strategic directions. Global Human Settlements Report 2009]. (2009). UN-Habitat, London-Steling, VA. [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Vladyslav Smilka